استفاده از متخصصین مجرب انفورماتیک دارای مدارک دانشگاهی کامپیوتر و مدرک مهندسی شبکه های مایکروسافت ( MCSE, MCP,MCITP)