حضور مستمر و پربار در نمایشگاه الکامپ تهران به مدت ۷ سال پیاپی