صرفه جویی و کاهش مصرف پهنای باند بین دفاتر سازمان ها ( 60 تا 90 درصد کاهش ) افزایش سرعت نرم افزارها بر روی بستر شبکه تا 10 برابر بیشتر